Disclaimer


Gebruiksvoorwaarden
Deze website (Opruimdienst.nl, het uitvoeren van opruimwerkzaamheden) bevat informatie over de aangeboden diensten die worden aangeboden via deze website. Wij ruimen op in de ruimste zin van het woord.

Door gebruik te maken van deze website verklaart u zich akkoord met alle van toepassing zijnde algemene en de gebruiksvoorwaarden. Deze bepalingen zijn van toepassing voor deze website. Indien een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden niet toepasbaar is, of strijdig is met een bepaling van dwingend recht, zal deze niet-toepasbaarheid de geldigheid of toepasselijkheid van de andere bepalingen niet beÔnvloeden. Deze bepalingen vervangen niet de van toepassing zijnde wettelijke regelingen.

De informatie op deze site is zo volledig mogelijk, doch geldt enkel als leidraad. Sommige op deze site geleverde diensten, gegevens en berichtgevingen kunnen in detail verschillen van de werkelijke omstandigheid. De weergegeven informaties zijn nooit bindend.

Intellectuele eigendom en Handelsmerken
Alle visuele elementen, afbeeldingen, inhoud, merken, logo's, handelsmerken, servicevermeldingen en alle andere gegevens zijn beschermd door auteursrechtelijke en intellectuele eigendomsrechten en blijven uitdrukkelijk eigendom van deze website of van derden.
Gehele of gedeeltelijke weergave, reproductie, verspreiding, publicatie, aanpassing, verzending en elk gebruik voor commerciŽle of openbare doeleinden, op welke wijze ook, van de website en zijn inhoud is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van deze website. Het is evenzeer verboden deze informatie te gebruiken voor onrechtmatige doeleinden.

Beschikbaarheid van de website
Deze website kan ten allen tijde de beschikbaarheid van deze website onderbreken, om welke reden dan ook.

Gevolgschade
Deze website is niet verantwoordelijk voor enige directe, indirecte of toevallige gevolgschade voortkomende uit of verband houdende met het gebruik van deze website. Dit houdt o.a. in de mogelijke besmetting door computervirussen, het blokkeren van de software, overbelasting van de computerverbindingen en/of computernetwerk, incompatibiliteit met de door u gebruikte hardware en software, het ononderbroken gebruik van deze website.

Voor het consulteren van bepaalde onderdelen van deze website is software van derden benodigd. Zelfs indien wij door middel van een hyperlink verwijzen naar de respectievelijke websites van deze softwareleveranciers zijn enkel de gebruiks -en installatiebepalingen van deze laatsten van toepassing en wijst deze website elke verantwoordelijkheid voor mogelijke gevolgen van het installeren van deze software af.

Hyperlinks
De hyperlinks op deze website naar externe websites zijn bedoeld om uw gebruiksgemak te vergroten. Deze website geeft geen enkele garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid of authenticiteit van de informatie die in een dergelijke hyperlink of op een andere internetsite wordt gegeven. De risico's die gepaard gaan met een bezoek aan dergelijke gekoppelde internetsites zijn volledig voor rekening van de gebruiker. De aanwezigheid van hyperlinks naar andere sites betekent in geen geval dat deze website zich akkoord verklaart met de inhoud van deze sites. Deze website is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan of het gebruik dat van deze ander website zou kunnen worden gemaakt.

Cookies
Deze website maakt gebruik van cookies om een aantal gegevens voor uw comfort te bewaren en tevens om het gebruik van de website na te gaan met het oog op verdere verbetering van de informatie en het optimaliseren van de navigatie binnen de site. In geen geval wordt in deze cookies enige persoonlijke informatie opgeslagen of enige informatie die niet strookt met de geldende wetgeving ter bescherming van de privacy. Deze website en zijn leveranciers zullen in geen geval enige gegevens uit deze cookies beschikbaar stellen aan derden. We wijzen er u op dat uw webbrowser zo kunt instellen dat geen cookies kunnen worden weggeschreven op uw PC. Het spreekt voor zich dat u in dat geval alle informatie in webformulieren telkens volledig opnieuw dient in te vullen en uw persoonlijke voorkeuren bij elk bezoek aan de site opnieuw kenbaar moet maken.

Persoonsgegevens
De door u verstrekte gegevens zullen worden opgeslagen in het gegevensbestand van deze website om gevolg te geven aan uw aanvraag en u verder op de hoogte te houden van onze activiteiten. Deze gegevens worden verwerkt in overeenstemming met alle toepasselijke wettelijke bepalingen.

Aansprakelijkheid
Op deze gebruiksvoorwaarden en op het gebruik van deze website is uitsluitend de Nederlandse wetgeving van toepassing. In geval van eventuele betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Rotterdam bevoegd.
Disclaimer | Privacy Statement | Veiligheid
2 bezoekers online

Disclaimer van de opruimdienst, wij verrichten opruimwerkzaamheden door het leveren van opruimers en opruimsters.
Tags: Disclaimer